Ерасмус+ Младинска Размена INCLUSIVE SOCIETY Хамар, Норвешка 07-15.02.2022 🇳🇴

By February 17, 2022 July 17th, 2022 NGO

Кочани 17.02.2022

Ерасмус+ Младинска Размена INCLUSIVE SOCIETY Хамар Норвешка 07-15.02.2022

10 преставници на нашата организација (8 младинци и 2 тимски лидери) учествуваа на Младинска размена во Хамар Норвешка на тема Inclusive society на која учествуваат младинци од 5 земји 🇬🇧🇱🇹🇲🇰🇹🇷🇧🇻.

Во текот на 7 дневни активности 10 преставници на нашата организација 8+2 нацинални лидери учествуаа на Ерасмус+ младинска размена во која што учествуваа младинци од 5 држави – Норвешка, Македонија, Турција, Литванија и Велика Британија.

Учесниците беа активно вклучени во различни активности од областа на не формалното образование преку кои имаа можност да го подобрат своето знаење, своите вештини и искуства во областа на инклузивното општество. Во текот на оваа младинска размена учесниците имаа можност да ги промовираат националните и традиционалните културни знаменитости на Р Македонија преку организација на интеркулутрна вечер. Преставниците на нашата организација учетсвуваа во процесот на изработка на видео кое е ќе се користи како метод за подигање на јавната свест низ Европа за еднакви права на маргинализраните и младите со помалку можности. Во текот на оваа соработка учесниците дизајнираа и буклет – онлине дигитален прирачник кој што ќе се користи како излезен резултат од оваа соработка. Во текот на младинската размена учесниците имаа можност да ги посетат и ОСЛО, ЛИЛЕ ХАМЕР и ДРЕМЕН и да се запознаат со локалната култура и традиција.

ПРОЕКТНА ИДЕА:

Светскиот самит за социјален развој, одржан во март 1995 година, го воспостави концептот на социјалната интеграција за создавање на инклузивно општество, „општество за сите“, како една од клучните цели на социјален развој. Копенхагенската декларација и програма за акција, клучен исход на Самитот, вети дека ќе направи искоренување на сиромаштијата, целосно вработување и социјална интеграција најважни цели на развојот. Земјите-членки се обврзаа да промовираат социјална интеграција преку поттикнување инклузивни општества кои се стабилни, безбедни, праведни и толерантни и почитуваат различности, еднакви можности и учество на сите луѓе, вклучувајќи обесправени и ранливи групи и лица. Има различни погледи во услови за тоа како функционира социјално инклузивно општество. Интеграцијата во сите нејзини форми може едноставно имплицираат постоење на стабилна заедница во која луѓето можат да најдат ниша. (Тејлор, 2007). Овој едноставен израз го допира срцето на дефиницијата за социјална интеграција и социјална инклузија, што е: разликата меѓу членовите на општеството е прифатлива. Социјална интеграција или социјалната инклузија не значи униформност на луѓето, туку општество кое има простор за
различноста и сè уште го поттикнува ангажманот. За да се постигне социјална интеграција и социјална вклученост, треба да се слушнат гласовите на луѓето и нивните потреби и грижи. За да се случи ова, законски, регулаторните и политичките рамки треба да бидат инклузивни и да поддржуваат и промовираат праведни и инклузивни процеси во сите области на имплементација, така што еднаков пристап до основно образование, Обезбедени се јавен простор, капацитети и информации, а се обезбедува различност и културен плурализам почитувани и сместени. Поради овие причини, младите во ЕУ во неповолна положба треба да имаат поголеми можности за меѓународна соработка и подобрување на нивните лични компетенции. Програмата Еразмус + со своите можности им овозможува на меѓународните млади соработка на меѓународно ниво, и ги подобрува нивните лични перформанси за активни учество во отвореното општество на ЕУ и програмските земји.

Реализирани активности:

1) Секојдневна организација на ќе едукативни игри за социјализација и лесно прилагодување во отворено меѓународно општество
2) Споделување на лично искуство: Вовед во програмата Еразмус + и презентација на млади Положен сертификат, преку оваа активност учесниците имаа можност да ги споделат своите лични искуства и ќе ја промовира програмата Еразмус +
3) Интеркултурна дебата и презентација на лични мислења: Што е инклузивно општество? Интеркултурна дебата и презентација на лични искуства, оваа дебата им овозможи на сите учесниците да ги споделат своите размислувања како и да се приближат до моделот на инклузивно општество
4) Дневен процес на евалуација, Процес на дневна евалуација на учесниците.
5) Состанок на национални лидери, во процесот на евалуација учествуваа сите лидери на националните групи состаноци на дневна основа за следење на напредокот на учесниците
6) Интеркултурни вечери, организирање настани за промоција на различни традиции и култури на ЕУ
7) Работилница: Човекови права на обесправените групи, сите учесници на размена  учествуваа во работилница за дизајнирање и презентирање на постер за дефинирање на правата на обесправени учесници
8)Меѓукултурна дебата: ЕУ и младинско партнерство, вклучување на маргинализираните млади со помалку можности во активностите, Социјален дијалог и дискусија меѓу сите учесници во оваа размена на млади и промоција на обесправени учесници

ЈЈ

 

Leave a Reply