Eрасмус+ Тренинг Курс – Promotion of methods for education of marginalised citizens in the process of environmental protection, Бон, Германија 11-19.12. 2021 🇩🇪

By January 13, 2022 July 17th, 2022 NGO

Кочани, 13.01.2022

5 младински работници, преставници на нашата организација присуствуваа на тренинг курс поддржан од страна на Ерасмус+ програмата кој што се одража во Бон Германија. Во текот на оваа соработка, тие имаа можност да ги подобрат своите знањеа, вештини и способоности поврзани со заштитата на животата средина преку не формално образование и обука.

Кратко инфо за проектот:

Индустријализацијата на општеството, воведувањето моторизирани возила и експлозијата на човечката популација, предизвикаа експоненцијален раст на производството на стоки и услуги. Заедно со овој раст е огромно зголемување на производството на многу отровен отпад. Недискриминирачкото испуштање на нетретиран индустриски и домашен отпад во водните патишта, исфрлањето на илјадници тони честички и воздушни гасови во атмосферата, ставот на „фрлање“ кон цврстиот отпад и употребата на ново развиени хемикалии без да се земат предвид потенцијалните последици, резултираа со многу еколошки катастрофи низ целиот свет. Загадувањето на животната средина обично се јавува како резултат на енергетските конверзии и користењето на ресурсите кои ги оставаат нивните нуспроизводи во водата, почвата или воздухот.

 

Технологијата почна да решава некои проблеми со загадувањето, а јавната свест за степенот на загадувањето на крајот ќе ги натера владините тела да бидат попроактивни наместо реактивни и исто така да преземат поефективно планирање на животната средина и да донесат поефикасни мерки против загадувањето. Сите Европејци се соочуваат со катастрофа и лош квалитет на живот. Треба да се подобрат и навиките на младите за да се зачуваат природните богатства и околината во која живееме. Сите Европејци треба да бидат повнимателни и поодговорни за средината во која живеат и се развиваат. Невладиниот сектор може да одигра главна улога во процесот на промовирање методологии за подигање на јавната свест и организирање на еколошки и еколошки активности. Поради овие показатели, 7 НВО во соработка меѓусебно изработија план за реализација на курс за обука и креирање активности за едукација на организациониот кадар. Оваа програма се очекува да го подобри капацитетот на организациите и да промовира активности за подигање на свеста за животната средина во 7 земји на ЕУ.

Заклучок за проектот:

Овој тренинг курс понуди можност за промовирање на 7 НВО од ЕУ и можност за нивна обука и промоција на националните практики, искуства, можности и потреби во областа на заштитата на животната средина.  Учесниците имаа можност 7 дена активно да учат едни од други, да се дружат, едуцираат и разменуваат искуства, како и да воспостават нови пријателства и соработки за вмрежување. Овој курс за обука понуди можност за промовирање на нови методологии за подигање на јавната свест во врска со заштитата на животната средина. Различни активности од неформалното образование беа промовирани преку кои во иднина младинските работници ќе истражуваат, промовираат и дефинираат нови активности кои се очекува да ги спроведат во пракса преку младинска работа. Организациите имаа можност да стекнат нови практики за обука за млади луѓе кои во иднина ќе можат да управуваат со еколошките акции. Целните учесници – маргинализираните учесници беа промовирани како клучни чинители на проектот, и имаат можност да стекнат нови знаења и можности за приближување до секторот за животна средина. Во иднина, се очекува учесниците да имаат повеќе искуство и активно да учествуваат во зелените акции за промовирање на Зелена Европа. Во текот на оваа интернационална соработка учесниците имаа можност да бидат дел од Културна посета на Бон организирана од локален професионален културен водич но и имаа можност да учествуваат во културна посета на Museum House of History Bonn.

 

Leave a Reply