Добиена акредитација за Eвропски волонтерски сервис ESC

By February 1, 2021 September 10th, 2021 NGO

Скопје, 29.01.2021

Преставници на невладината организација ЈУАНЈТЕД ЈУТ КОЧАНИ на 29.01.2021 беа во посета на НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА ЕУ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ.

Во текот на овој ден, преставниците ја добија Ознаката за квалитет за програмата Европски солидареан корпус со регистрациски број 2020-1-мк01-ECS52-094429.

Според оваа ознака на ЈУНАЈТЕД ЈУТ како организација – домаќин и организација координатор/поддржувач им се одобрува примање на 2 (двајца) краткорочни волонтери со времетрање до 2 месеца и 2 (двајца) долгорочни волонтери со времетрање од 2 месеца до 12 месеци во истиот период.

ЈУНАЈТЕД ЈУТ како организација ќе овозможи поголеми можности за младинци од 18-30 годишна возраст да волонтираат во ЕУ држави и да ги подобрат своите знаења, компетенции, однесувања и вештини.

За подетални информации за повиците следете ги информациите на:

www.ngounitedyouth.org

https://www.facebook.com/ngounitedyouth

https://www.instagram.com/ngounitedyouthkocani/