Тренинг курс – Entre Ruralités 01-10 Јули Клермонт Франција

By May 21, 2021 September 10th, 2021 NGO

21.05.2021

Повик за учество во ТРЕНИНГ КУРС –  Entre Ruralités 01-10 Јули Клермонт Франција

Имаме потреба од 3 учесника со +18 години кои имаат солидни комуникациски вештини – користењето на Англискиот јазик на овој Е+ проект ќе биде задолжително, проектот промовира 10 ЕУ земји кои активно работат во областа на промоцијата на руралните млади и можностите за социјална поддршка на руралните средини.

Повеќе детални информации се достапни во ИНФО ПАК документот на проектот – прикачен подолу:

Entre Ruralités TC, Infopack

ВАЖНО: Ве замолуваме детално да ги прочитате

Повеќе информации за проектот и целите за негово реализирање се достапни во следниот фајл:

#ENTRE RURALITES